COMUNICAT

Club del Gos d’Atura Català
www.clubdelgosdaturacatala.cat
info@clubdelgosdaturacatala.cat

Comunicat oficial del Club del Gos d’Atura Català sobre publicacions
a Internet i Xarxes Socials
Des de fa un temps que apareixen a internet certes publicacions, d’un tal J.M.
Mateos Trujillo (Villamagala) amb afirmacions manipulades, tòxiques i falses, apuntant
a la Directiva del Club del Gos d’Atura Català (JDCGAC),fins i tot amb
desqualificacions personals contra alguns dels seus membres. Així com els criadors,
principalment els de Catalunya i els que formen part de la JDCGAC. I el pitjor de tot,
contra el prestigi del mateix Gos d’Atura Català (GAC).
Davant d’aquestes publicacions el Club del GAC expressa que:
Sobre el GAC
• És una raça forta, rústica i especialment sana com demostra el fet que sobretot a
Catalunya hi ha molts gossos fent treball diari amb ramat, així com activitats esportives
d’exigència física com l’agility, canicross… O simplement de gos de companyia i d’altres
facetes incompatibles amb dolor físic com ara la Teràpia Assistida amb Gossos, o les
exposicions canines on el moviment és de les característiques més valorades.
• Tot i així, com qualsevol altra raça canina, o fins i tot com qualsevol altre ésser viu, el
GAC no és 100% immune a les patologies hereditàries i/o adquirides. En el cas de la
Displàsia, la incidència en la nostra raça no és inexistent, però alhora és molt baixa.
Especialment si ho comparem amb la mitjana de races canines.
Sobre la Directiva i el Club:
• Amb l’objectiu d’acostar a 0 la incidència de la displàsia en el GAC, el Club i els seus
criadors ja fa molts anys (molt abans que el J.M.M. iniciés les seves difamacions) que
decidiren fer una normativa de criadors, amb el control del factor hereditari de la
displàsia com un dels elements principals. De fet, fou la primera Directiva de la història
del Club que regulà el control de la displàsia. En aquell moment, fa quasi 10 anys
enrere, s’optà per permetre certificats provinents no només de les entitats oficials, sinó
també acceptant certificats de veterinaris col·legiats de prestigi. Sigui com sigui, el
Club, i els criadors que en formen part, fa molts anys que fan cria selectiva tenint en
compte, també, el factor genètic de la displàsia.
• L’actual Directiva, en actiu des del gener’17, aprovà una reforma de la normativa de
manera que a partir del gener’18 només s’acceptarien els certificats de displàsia dels nous
reproductors, nascuts a partir del gener’17, que provinguessin d’una de les 3
entitats que reconeix la RSCE, així com la RSCE mateixa.
• Una de les directrius repetides dins de la Directiva és que davant qualsevol normativa,
els membres de la Directiva som i hem de ser els primers de complir-la. I així es fa.
 El febrer 2018 la directiva aprovà fer una galeria d’exemplars reproductors on és
requisit, enre d’altres, indispensable presentar el Certificat de l’estat de maluc de cada
gos.
• A finals d’abril’18 s’envià un mail començant pels criadors que compleixen les
recomanacions del Club del GAC perquè enviïn les dades dels exemplars a publicar.
Properament s’obrirà a la resta de criadors associats al Club del GAC. I finalment als
particulars associats al Club que, òbviament, els seus gossos compleixin amb els
requisits.
Sobre J.M.M.:
• J.M.M. obtení el seus primers GAC, no fa gaires anys enrere, a la Terra d’orígen
d’aquesta raça, que és Catalunya. Per tant, els gossos de J.M.M. estan directament
emparentats amb els d’alguns d’aquests afixes que ell tan intenta perjudicar; formant
part de l’arbre genealògic, dins de les primeríssimes generacions dels seus propis
gossos (val a dir que difícilment s’erradica cap patologia hereditària en escasses
generacions…)
• A les darreres eleccions a la JDCGAC J.M.M. intentà encapçalar una candidatura, però
no obtení suports ni tant sols per presentar-s’hi.
• De fet NO ha format MAI part de cap directiva del Club.
• De fet, actualment ja NO és ni tant sols soci del Club del GAC.
• Així que considerem les seves greus acusacions com a resultat de tot l’esmentat
anteriorment, més un intent maldestre de destacar per la via de intentar trepitjar els
altres criadors, el Club i el mateix GAC, utilitzant la displàsia com a arma i acusació de
difícil demostració i defensa. Per tant, pel nostre entendre, una actitud del tot
menyspreable i amb interessos egoistes al darrere o fins i tot de motivació lucrativa.
• Finalment, tot i les escasses vegades que se l’ha vist jutjar, J.M. és jutge per la RSCE.
En aquest sentit considerem l’actitud de J.M.M. una falta greu de comportament i
respecte. No només per intentar desprestigiar la raça de la qual n’és jutge, i el Club
d’aquesta raça, sinó també cap a la RSCEUn cop fets aquests aclariments El Club del GAC INFORMA que:
• NO tolerarem cap més publicació a les Xarxes Socials, internet o qualsevol altre
canal de comunicació en el que es difami i/o s’intenti perjudicar el prestigi del Club,
dels seus criadors, dels membres de la Directiva, ni encara menys, del GAC.
• I actuarem amb màxima contundència, reservant-nos el dret d’emprendre les
accions legals i/o judicials que creiem oportuns.
Això no treu que continuarem oberts a rebre i estudiar la crítica, si és constructiva molt
millor, així com propostes, suggerències o fins i tot queixes que se’ns faci arribar; no tant
sols les dels nostres socis, com és natural, sinó també de qualsevol persona que desitgi
el millor pel GAC.
Però reiterem que tindrem tolerància 0 contra qui intenti desprestigiar el Club, la
Directiva, els criadors o el GAC a base de difamacions i altres perjudicis.
JDCGAC
10 de maig de 2018

English

Club del Gos d’Atura Català
www.clubdelgosdaturacatala.cat info@clubdelgosdaturacatala.cat
Catalan Sheepdog Club Official Announcement about Publications on the Internet and Social Networks
For some time now, publications containing manipulated, toxic and false statements about the Management Team of the Catalan Sheepdog Club (JDCGAC), some of which even contain defamations against individual members, have been posted on the Internet and social networks by a Mr. J. Mateos Trujillo (Villamagala). The prestige of breeders, mainly those from Catalonia who form part of the JDCGAC, and worst of all the Catalan Sheepdog itself, have all come under his attack.
In light of these publications, the Catalan Sheepdog Club would like to state the following:
 That the Catalan Sheepdog is a strong, rustic and, most importantly, healthy breed, demonstrated by the fact that many Catalan Sheepdogs currently work with herds every day, especially in their native Catalonia, as well as perform physically demanding sporting activities such as agility and canicross (cross country running with dogs). Others, be they therapy dogs or competitors at shows where movement is an especially valued characteristic, or simply companion dogs, are daily testament to a breed performing functions that are incompatible with physical pain.
 Having said that, like any other canine breed, and in fact like any other living being, the Catalan Sheepdog is not 100% free of hereditary and/or acquired conditions. Regarding dysplasia, while the incidence of this condition is not inexistent, it is certainly low, especially in comparison to other canine breeds.
In relation to the Club’s Management Team:
 Regarding our aim of achieving zero cases of dysplasia in the Catalan Sheepdog, many years ago the Club and its breeders (way before Mr. J.M. started making his defamatory statements) decided to lay down a set of breeding regulations with the control of dysplasia as one of its principle concerns. In fact, the current Management Team was the first in the history of the Club to regulate the control of this condition. At that time, almost 10 years ago, it was decided that dysplasia certificates not only from official bodies but also from prestigious professionally registered veterinarians, would be accepted. For many years, the Club and the breeders who form part of it have been carrying out selective breeding programmes that take the genetic factor of dysplasia into consideration.
 The current Management Team, who have been in office since January 2017, passed an amendment of these regulations such that from January 2018, for new breeding dogs born after January 2017 only dysplasia certificates issued by any of 3 entities recognized by the RSCE, in addition to the RSCE itself, would be accepted. (link)
 One of the directives that has long been reiterated by the Management Team is that the very members of this Team must be, and are, the first to comply with these regulations, and this is absolutely the case.
 In February 2018, the Management Team passed a motion to compile a gallery of breeding dogs where one of the indispensable prerequisites for inclusion is to present a certificate to prove the state of the hips of the dog.
 At the end of April 2018, an email was sent, first to breeders that fulfilled the Catalan Sheepdog Club recommendations (link), requesting that they send the Club this information about their dogs for inclusion in the gallery. Other breeders associated with the Catalan Sheepdog Club will soon be requested to do the same. Last, dog owners associated with the club whose dogs comply with the regulations will then be requested to provide this information.
Regarding J.M.
 J.M. obtained his Catalan Sheepdogs just a few years ago from the country of origin of the breed – Catalonia. His dogs are therefore directly related to those from the kennels he is trying to discredit; the very first generations of his dogs – the basis of his genealogical tree – are from the very breeders he is seeking to bring into disrepute. (It must be pointed out that no hereditary pathology can be eradicated in such few generations).
 J.M. attempted to lead a candidacy for the last elections of the JDCGAC, but he did not obtain enough support to participate.
 In fact, he has NEVER formed part of the Management Team of the Catalan Sheepdog Club
 In fact, he is NOT EVEN A MEMBER of the Club.
We, the Club, in light of the aforementioned facts, consider his serious accusations as a sinister attempt to step into the spotlight by means of discrediting other breeders, the Club and the Catalan Sheepdog itself, using the issue of dysplasia as a weapon and charge that is difficult to demonstrate and to defend oneself against. We consider this attitude to be despicable, and motivated by selfish, and likely even lucrative, ends.
Last, despite having been seen judging very few times, J.M. is in fact an RSCE judge. Bearing this in mind, we consider J.M.’s attitude to be a serious lack of judgement and respect, not only for trying to discredit the breed that he judges and the Club of this breed, but also the RSCE itself.
Having thus clarified the situation, the Catalan Sheepdog Club informs that:
 We will not tolerate any more publications of a defamatory nature on the Internet, social networks, or any other channel of communication, or any further attempts to damage the reputation of the Club, its breeders, the members of the Management Team and, especially, the Catalan Sheepdog itself.
 We will act with the utmost severity, reserving the right to take any legal and/or judicial action against the perpetrator that we consider necessary.
Nonetheless, we continue to be open to receiving and studying any criticism offered, especially if it is constructive, as well as willing to take on board any suggestions, or even complaints, directed at us, not only from our members, but also from anybody who has the Catalan Sheepdog’s best interests at heart. We reiterate, however, that we will a zero-tolerance policy towards anybody who attempts to discredit the Club, the Management Team, the breeders or the Catalan Sheepdog by means of defamations or any other willfully damaging actions.
JDCGAC – 10/5/2018

About the Author

traductor